De Algemene Kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard,  toe aan het College van Kerkrentmeesters. De taak van het College van Kerkrentmeesters is volgens Ordinantie 11 Artikel 2 Lid 7 onder meer :

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente
  • het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente
  • het zorgdragen voor de geldwerving
  • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
  • het beheer van de kerkgebouwen, van het kerkelijk centrum en andere eigendommen
  • personeelsbeleid (Kerkelijk Bureau medewerkers, kosters, e.d.)
  • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten en trouwboeken
  • het beheren van de archieven van de gemeente
  • het beheren van verzekeringspolissen

De ouderlingen-kerkrentmeester worden gekozen door de belijdende leden van de  wijkkerkenraden.  Elke wijkkerkenraad heeft 2 ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Voor hen geldt dezelfde zittingstijd als de ouderlingen-kerkrentmeester. De meerderheid van het College van Kerkrentmeesters dient te bestaan uit ouderlingen-kerkrentmeester. Het College van Kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeesters.

kerkbeheer1

Commissie Algemene Personele & Juridische Zaken

Deze commissie verzorgt het in de begroting geformuleerde personeelsbeleid en het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de Hervormde Gemeente te Putten werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein.

Financiële Commissie

Deze commissie heeft als taak het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Zij brengen regelmatig verslag uit omtrent de financiele resultaten aan de Algemene Kerkenraad en aan de gemeeente via publicatie in de kerkbode.

Technische Commissie

De Technische Commissie adviseert het CvK inzake de beleidsplannen over het gebruik, bezit en technische exploitatie van het vastgoed van de Hervormde Gemeente Putten. Daarnaast heeft zij als uitvoerende taak het planmatig en correctief onderhouden van de gebouwen en pastorieën van onze gemeente. Voor dit onderhoud wordt mede gebruik gemaakt van vele vrijwilligers, welke door de Technische Commissie worden aangestuurd. 

Akercommissie

De Akercommissie is belast met de exploitatie van De Aker. Het dagelijkse beheer is gedelegeerd aan de beheerder. 

Commissie Orgelzaken

De Commissie Orgelzaken heeft o.a. als uitvoerende taak het onderhouden van de orgels en het aansturen van de organisten. Daarnaast adviseert zij omtrent renovatie van de orgels en het aantal benodigde organisten.

Commissie Public Relations

Deze commissie heeft tot taak het door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde financieel beleid helder en duidelijk over te brengen door periodieke verslaglegging. Tevens bevordert zij de dialoog met gemeenteleden en de omgeving.

Commissie Kerkomroep en Geluidszaken

De voornaamste taak van deze commissie is het in staat stellen voor het opnemen en beluisteren van de kerkdiensten via kerktelefoon en internet. Naast kerkdiensten zijn ook andere uitzendingen te beluisteren, zoals zangavonden. Daarnaast verzorgen zij de administratie van de kerktelefoon abonnees samen met het Kerkelijk Bureau en het onderhouden van de geluidsinstallaties in de kerken.

Archiefcommissie

Het beheren en onderhouden van het kerkelijke archief is de belangrijkste taak van deze commissie. 

Websitecommissie

De leden van deze commissie beheren de website en adviseren het CvK omtrent de verdere gebruiksmogelijkheden.

Boeldagcommissie

De werkgroep houdt zich bezig met het voorbereiden van de boeldag. Verzamelen en verkopen van goederen, maar ook met het zoeken van sponsoren.

iban 
   IBAN: NL32 FVLB 0635 8015 58  t.n.v. CvK Herv. Gem. Putten