Paulus eerste reisZondag 18 augustus 2019 – Pinksteren en daarna... 
Handelingen 13 - De Handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lukas.

Het Woord gaat voort. Barnabas en Paulus worden naar de heidenen gezonden.                                             

De eerste zendingsreis van Paulus - Op Cyprus [6]

Sergius Paulus

Afbeelding Sergius Paulus – verblinding van de tovenaar Elymas

Op zijn reis door Cyprus komt de apostel Paulus aan het hof van de Romeinse proconsul Sergius Paulus, de stadhouder van Cyprus. Terwijl Paulus bezig is de proconsul het Woord van God te verkondigen, wordt hij gestoord door een tovenaar met de naam Bar-Jezus. Paulus besluit de man tijdelijk te verblinden. De stadhouder is erg onder de indruk en neemt meteen het christendom aan.

Het werk is een ontwerp voor een wandkleed in de Sixtijnse kapel. Het is ook bekend als 'Het verblinden van Elymas'. Elymas is de Griekse naam van Bar-Jezus.

Handelingen 13: 6 'En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar-Jezus was. 7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen.

8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? 11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere.'

Hand. 13 : 6—12.