Bevestiging ambtsdrager Zondag 30 juni  - 10:00 uur bevestiging ambtsdrager Oude Kerk

Psalm 135: 1 - 6

Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE, loof Hem, dienaren van de HEERE,
2 u, die staat in het huis van de HEERE, in de voorhoven van het huis van onze God.
3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed; zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.
4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom.
5 Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven.
6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren.

Morgenzang

Wij danken U, barmhartig God, Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed' en trouwe wacht, Ons weer betoond in deze nacht.

Verleen ons, na genoten rust, Opnieuw gezondheid, kracht en lust;
Daar 't lichaam, door de slaap verkwikt, Zich weder tot de arbeid schikt.

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon', Uw Geest ons leid' en in ons woon'.

Zie op ons neder in genâ, Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt, O HEER, die vol ontferming zijt.

Verlicht ons hart, dat duister is, Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân, En ijv'rig in Uw wegen gaan.

Schenk Uwen zegen bij Uw Woord; Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid, In 't werk, door U hun opgeleid.

Troost allen, die in nood en smart, Tot U verheffen 't angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil, Hoor ons, o God, om Jezus' wil.