OK 073 doopvont w

29 oktober Bediening Heilige doop Oude Kerk – 10:00 uur.

13 Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen be-straften hen. 14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar. Mattheus 19: 13- 15

'.....Daarom zeggen wij ook dat de kinderen niet om of op het geloof van de doopouders of van de kerk gedoopt worden, maar dat het geloof van de doopouders en de christenheid een eigen geloof voor de kinderen afbidt en verwerft in welk geloof zij gedoopt worden en voor zichzelf geloven. Hiervoor hebben wij sterke en vaste gronden in de Schrift: (Mattheüs 19:13 vv, Markus 10:13 vv en Lucas 18:15 vv. ), waar sommige vrouwen hun kinderen bij de Heere Jezus brachten, opdat Hij die zou aanraken en zegenen. En als de discipelen tot hen zeiden om weg te gaan, toen bestrafte Hij de discipelen en drukt de kinderen aan Zijn hart en legt de handen op hen, en zegende hen en sprak: Van zulke kinderen is het Koninkrijk der Hemelen, of het Koninkrijk van God. Deze uitspraak zal niemand van ons nemen of die op goede gronden kunnen weer-leggen. Want hier staat het dat Christus, zonder dat iemand dat mag verhinderen, wil dat de kinderen tot Hem gebracht worden. Ja, beveelt hen die tot Hem te brengen en zegent hen en geeft hen het Hemelrijk. Dat kunnen we toch zelf hier zien!' Uit een preek van Maarten Luther, gehouden in 1525

Lied over de Heilige Doop

De Heiland ging naar de Jordaan, door 's Vaders wil gedreven.
Hij nam de Doop ootmoedig aan, om Zich aan 't Ambt te geven.
Zo stichtte Hij het bad in nood ter reiniging van zonden.
Daarin verdronk de bittere dood; 't was door Zijn bloed en wonden.
Het kwam om 't nieuwe leven aan verlorenen te geven.

Zo luistert toch met diep ontzag naar wat die Doop wil geven
en wat ons hart geloven mag, om op Gods weg te leven.
God wil wel, dat er water zij, doch meer dan enkel water!
Zijn Woord en Geest zijn ook er bij, hier wordt die Geest de Doper
een bron vol rijk geklater.

Dat heeft God ons bewezen klaar in kracht van beelden en in woorden.
Des Vaders stem werd openbaar aan de Jordaanse boorden.
God sprak: Dit is mijn lieve Zoon; op Hem rust Mijn behagen.
Uw redding is Zijn hoogste loon; wilt naar Zijn heilsstem vragen.
Hoort naar die stem en volgt Zijn leer in al uw levensdagen.

Maarten Luther - Geboren: 10 november 1483, Eisleben,
Overleden: 18 februari 1546, Eisleben, Duitsland