Zk 23 doopvontw 

 Zondag 15 december 2019 – Bediening Heilige doop – Zuiderkerk 09:30 uur

Herinnering aan de doop - Lezen: 1 Petrus 3: 17-22

17 Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.
21 Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22 Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Midden in deze verzen herinnert Petrus de lezers – en dus ook ons – aan de doop. Hoe lang is dat geleden? Waarschijnlijk denk je niet vaak aan je doop zoveel jaar geleden. Juist daarom is het goed vandaag stil te staan bij onze doop. Beseffen we de betekenis van de doop?
In een paar woorden maakt Petrus hier duidelijk wat de doop betekent. 'De doop brengt redding,' zegt de apostel in vers 21. In de dagen van de zondvloed betekende het water oordeel voor de ongelovigen. Maar de gelovige Noach en zijn gezin werden door het water heen gered. 'Zo', zegt Petrus, 'is er redding van de dood door het water van de doop'. Nee, niet dat het ontvangen van de doop zelf verlossend is. Verlossing is er alleen door het bloed en de Geest van Jezus Christus. De doop wijst op die verlossing. Sterker nog: de doop is van Gods kant de verzekering dat Hij ons deze verlossing belooft. De doop is dus niet alleen een ontroerende plechtigheid. De doop is van Godswege vol rijke inhoud! Denk daarom vandaag aan jouw doop. Heerlijk om het te mogen weten: de God van het heil wil mijn God wezen. Om dan gelovig te pleiten op die doop! Om dan gelovig zeker te weten: dat heil geldt om Jezus' wil ook mij.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.