jeruzalem morgenschemering 

Zondag 16 december 2018 – Derde adventszondag – Verheug u - Zacharia 9: 9
De derde adventszondag Gaudete (Latijn voor Verheugt u) is de naam voor deze zondag van de Advent en een Gregoriaans introïtusgezang op de derde zondag van de Advent.

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig,
en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Boven Jeruzalem breekt het donker. Reeds daagt het in het oosten. Nog even, dan schijnt het licht echt overal. De duisternis gaat wijken, na een eeuwenlange nacht, een nacht van wachten en verwachten, van uitzien naar Zijn komst.
Hij Die komen zou, van Wie de profeten zongen, lang, lang voordat Hij kwam, Hij is reeds komende.
Hij Die is de Zonne der gerechtigheid, een Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï, de Knecht des Heeren, de Zoon des mensen, het Licht der wereld. Ziet, Hij komt, na lang geduld, ver van de troon der tronen. Ziet, Hij komt, straks in Bethlehem, de stede, daar is 't geschied, voorwaar, al is het eeuwen geleden. Maar eenmaal zal Hij, als Gods tijdperk is volbracht, ook komen op de wolken des hemels. Dan zal God alles zijn en in allen.
Zo ver is het nu nog niet. Het is nog maar advent – zondag is het de derde adventszondag. Een tijd van wachten, verwachten en van uitzien. Maar het beeld is helder. Verheug u! Reeds is Hij nabij. Verheug u! Hij staat reeds te komen, van alzo hoge, en van alzo veer...' De nieuwe dag gaat prijken, met ongekende pracht. Eens wordt het waar voor al de Zijnen, voor allen die door genade Zijn verschijning hebben lief gekregen: Zij die gebonden zaten, in schaduwen des doods, begroeten straks het morgenrood, en loven Hem, de blinkende Morgenster. De Zonne voor Wier stralen, het nachtelijk duister zwicht, Die eens zal zegepralen. En men noemde Zijn Naam Jezus! Verheug u!

Eeuwig moet dat Kind regeren, spruit en Hoofd van Davids huis!
Alles zal Hij overheren, door de zwakheid van een kruis!
Schoon Hij aanstoot brengt en 't zwaard, Vredekoning toch op de aard!

Isaäc da Costa was een Amsterdams dichter en historicus (Amsterdam, 14 januari 1798 – aldaar, 28 april 1860).
Eerst was hij orthodox-joods maar later is hij orthodox christen geworden. Hij vormde later met anderen 'Het Réveil', die de samenleving wilden terugbrengen onder de heerschappij van Christus.