Het college van diakenen

Samenstelling.

Elke wijkgemeente heeft vier diakenen. Zij maken deel uit van de wijkkerkenraden Tevens zijn de diakenen lid van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Putten. Putten kent 5 wijkgemeenten, hetgeen inhoudt dat het college uit 20 diakenen bestaat.

Bestuur

Het bestuur van de diaconie wordt gevormd door vier diakenen, zo mogelijk afgevaardigd uit de verschillende wijkgemeenten, en is daartoe verkozen uit en door het college van diakenen. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct.

Uitgangspunten van het vergaderrooster:

-           Het College van Diakenen vergadert elke tweede donderdag van de maand.

-           Het dagelijks bestuur vergadert elke woensdag, in de week voorafgaand aan de vergadering van het
             College van Diakenen. In verband met dankdag wordt de vergadering van november verplaatst naar 
             dinsdag 1 november.
 -           De Commissie Ondersteuning vergadert elke eerste maandag van de maand respectievelijk de laatste 
             maandag van de maand (ca. twee weken voorafgaand aan de vergadering van het College van 
             Diakenen).   

Vergaderdata Diaconie  2017
     12 januari
     9 februari
     16 maart
     13 april
     11 mei
     8 juni
     juli niet
     augustus niet
     14 september
     12 oktober
     9 november
     14 december


Voorafgaand aan de vakantieperiode (juli en augustus) wordt in het College van Diakenen bepaald of de reguliere vergadering doorgang vindt. Standaard wordt het dagelijks bestuur gemandateerd om in de vakantieperiode de hulpaanvragen te behandelen en de benodigde maatregelen te treffen. Voor lopende zaken kan eveneens een mandaat worden verleend. In de vakantieperiode worden de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de commissie ondersteuning gecombineerd.

 iban  
    IBAN:  NL50 RABO 0930 4088 96  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Putten