Het college van diakenen

Samenstelling.

Elke wijkgemeente heeft vier diakenen. Zij maken deel uit van de wijkkerkenraden Tevens zijn de diakenen lid van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Putten. Putten kent 5 wijkgemeenten, hetgeen inhoudt dat het college uit 20 diakenen bestaat.

Bestuur

Het bestuur van de diaconie wordt gevormd door vier diakenen, zo mogelijk afgevaardigd uit de verschillende wijkgemeenten, en is daartoe verkozen uit en door het college van diakenen. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct.

                  Vergaderdata Diaconie Hervormde Gemeente te Putten – 2018

Vergadering

Commissie ondersteuning

Dagelijks bestuur

College van Diakenen

Aantal personen:

7

4

20

Locatie

De Aker

De Aker

De Aker

 

Data:

Data

Data:

1

2

Januari

3

Januari

11

Januari

2

29

Januari

31

Januari

8

Februari

3

26

Februari

28

Februari

7

Maart

4

26

Maart

4

April

12

April

5

30

April

2

Mei

17

Mei

6

4

Juni

6

Juni

14

Juni

7

2

Juli

4

Juli

 

Juli niet

8

 

Augustus niet

 

Augustus niet

 

Augustus niet

9

3

September

5

September

13

September

10

1

Oktober

3

Oktober

11

Oktober

11

29

Oktober

31

Oktober

8

November

12

3

December

5

December

13

December

Uitgangspunten van het vergaderrooster:

Voorafgaand aan de vakantieperiode (juli en augustus) wordt in het College van Diakenen bepaald of de reguliere vergadering doorgang vindt. Standaard wordt het dagelijks bestuur gemandateerd om in de vakantieperiode de hulpaanvragen te behandelen en de benodigde maatregelen te treffen. Voor lopende zaken kan eveneens een mandaat worden verleend. In de vakantieperiode worden de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de commissie ondersteuning gecombineerd.

 iban  

    IBAN:  NL50 RABO 0930 4088 96  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Putten