(01-01-1970)

:


Liturgie:

Psalm81:12
TekstPrediker 9:7-10
Psalm19:1 en 2
Weerklank485:1, 3 en 5
SchriftlezingPrediker 9:1-12
Psalm49:4 en 5
Psalm146:3 en 4
Weerklank441